உணவு மற்றும் தங்குமிடத்துடன் Fashion Bug இல் தொழில் வாய்ப்புகள். - KALPITIYA VOICE - THE TRUTH

Saturday, March 16, 2019

உணவு மற்றும் தங்குமிடத்துடன் Fashion Bug இல் தொழில் வாய்ப்புகள்.

 Branch Cashier
#A/L
# Age 18 - 27
# Sinhala Speaks

Sales Staff
# Age 18 - 28
# O/L

Food and Accommodation will be provide
0771922222, 0112809900


No comments:

Post a Comment

Pages